Tekintse meg oktató szoftver kínálatunkat!
MAGYAR NYELVTAN
feladatgyűjtemény 5-8. évfolyam számára


  A tanuló a programmal külön - külön vagy együttesen gyakorolhatja az alábbi témakörökhöz, feladattípusokhoz tartozó feladatokat, véletlenszerűen kiválasztott szavakkal, mondatokkal. A témakörök  megfelelnek a tankönyvi felosztásnak 5-8. osztályig.
5-6. évfolyam:
  1-2. Mondatok fajtái (egyszerű, összetett)
  3-5. Szavak fajtái (jelentés szerint, hangutánzó, hangfestő, egyszerű, összetett)
  6-8. Toldalékok és jelek fajtái, képzett szavak
  9. Névszók ragjainak fajtái
10., 12. Magas, mély, vegyes hangrendű szavak
11. Zöngés és zöngétlen mássalhangzók
13-14. Köznevek, tulajdonnevek fajtái
15. Névelők pótlása
16. Melléknevek fokozása
17-18. Számnevek és névmások kiválasztása, fajtái
19. Személyes névmás alakjai
20. Főnévi, melléknévi, számnévi névmások
21-24. Tárgyas, alanyi igeragozás, igeidők, igemódok
25-26. Kijelentő módú, feltételes módú igék
27. Igekötős igék szerepe
28. Határozószók
29. Igenevek fajtáinak felismerése
30-34. Helyesírás (főnevek, számnevek, igék, hasonulás, j, ly)
35-36. Mondatelemzés, elemzés (szófaj, mondatrész)
7-8. évfolyam:
1. Mondatfajták (tő, bővített, hiányos, tagolt, ...)
2-4. Alany, állítmány, tárgy kiválasztása és fajtái
5-6. Tárgyas és tárgyatlan igék
7-14. Határozók kiválasztása (hely, idő, eszköz, társ, mód, állapot, ok, cél, részes, állandó)
15. Egyéb határozók (szám, hasonlító, fok,...)
16-19. Mondatban levő jelzők kiválasztása (minőség, mennyiség, birtokos)
17. Értelmező kiválasztása
20. Szószerkezetek (mellé-, hozzá- és alárendelő)
21. Mondatelemzés ábrázolással
22. Összetett mondatok fajtái (alá-, mellérendelő)
23-25. Mellé- és alárendelő mondatok fajtái
26. Utaló- és kötőszavak összetett mondatokban
27. Összetett mondatok írásjelei
28. Jövevényszavak, ősi szavak, modern szavak
29-31. Szóösszetételek (alárendelő, mellérendelő)
32-33. Összetett szavak helyesírása
34-36. Szóképzés (szótő kiválasztás, képzett szavak fajtái, helyesírásuk)
  A kiválasztott témakörökből egymás után véletlenszerűen választ a program, és teszi fel a kérdéseket. A feladat típusától függően a tanulónak be kell írnia, vagy be kell jelölnie a helyes szót, szavakat, választ. Egy-egy témakörhöz 50-200 feladat (szó, mondat) tartozik. A program 30 feladatos ciklusokban számolja a helyes és helytelen válaszokat. Helytelen válasz esetén lehet újra próbálkozni, vagy kérni a helyes válasz kiírását.
Minimális számítógép-konfiguráció: Pentium I. kompatibilis, bármely Windows változat.
 Helyigény a winchesteren 4 Mb.


A szoftver javasolt fogyasztói ára: 3990 Ft